Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 116
Виховна робота

 

 

 

Зміст навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі № 116 визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до дитини дошкільного віку " Українське дошкілля.

 

 

У навчально - виховному  процесі  ДНЗ № 116 використовуються такі основні форми організації дітей:           спеціально організована навчальна діяльність(заняття);ігри;самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.); індивідуальна робота; спостереження; екскурсії, походи; свята та розваги, гуртки тощо. Основною організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Тривалість заняття для дітей молодшого віку - від 15 до 25 хвилин ( 5 - 6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин ( 7 - 8 групових занять на тиждень). Під час складання розкладу занять враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається  раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично - прикладна) на кожному з них. Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускаєьбся проведення деяких занять у другій половині дня. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо.)

 

Організовуючи навчальну діяльність систематично використовуються завдання із експериментально - дослідницької діяльності, проблемно - пошукові ситуації та інші методи і прийоми;

 

Поєднуються  вербальні, наочні і практичні методи, відводиться належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей доцільно диференціюється робота з ними на заняттях та у повсякденному житті, об'єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми;

 

Провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально - виховному процесі дошкільного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно - рольові, будівельно - констуктивні, ігри - драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

 

 

 

Навчально - виховний процес у дошкільному закладі організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного "Я" дитини. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та користування матеріалами, обладнанням. Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається - фізичне виховання.мЙого успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно - гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників. Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: молодший дошкільний вік - до 3 - 4 годин; старший дошкільний вік - до 4 - 5 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Уся робота фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров'я самопочуття рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей, реальних умов роботи дошкільного навчального закладу і його окремих груп, родинного виховання під постійним медико - педагогічним контролем.                               Невід'ємна складова змісту навчально - виховного процесу в дошкільному закладі - розумове виховання. Для його здійснення застосовується як повсякденне життя дитини, так і спеціально організована навчальна діяльність у формі занять з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім світом і природою, навчання елементів грамоти і математики, на яких варто поєднувати пізнавально - розвивальну роботу з різних розділів програми. Важливо активізувати мислення дітей, заохочувати їх до постановки питань, висування гіпотез, пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності та інше. Одним із важливих завдань розумового виховання дошкільників є формування початкових математичних знань і умінь, оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. 

 

Першочерговими завданнями морального розвитку дошкільників є пробудження гуманних почутів особистості, формування морально - вольових якостей, ознайомлення зі змістом і значенням моральних вимог, норм і правил поведінки, морально - етичними цінностями.

 

Особливе значення надається вихованнюз дошкільних років: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтересу та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення та бажання долучитися до громадсько - корисних справ і значущих суспільних подій.

 

Основним завданням трудового виховання дітей дошкільного віку, як складової морального становлення є формування емоційної готовності до праці, елементарних умінь і  навичок в різних видах праці, інтересу до світу праці дорослих людей. Важливим аспектом є індивідуальний та диференційований підходи до дитячої особистості (врахування інтересів, уподобань, здібностей, засвоєних умінь, особистісних симпатій при постановці трудових завдань, об'єднанні дітей в робочі підгрупи тощо) й моральна мотивація дитячої праці.

Одним з важливих питань залишається виховання екологічної культури у дошкільників. Його розв'язання здійснюється у таких напрямках: формування реалістичних уявлень про явища природи, елементів екологічного світорозуміння, розвиток позитивного емоційно - ціннісного, дбайливого ставлення до природного довкілля, прищеплення практичних вмінь доцільного природокористування.